Moholt helse- og velferdssenter

Kommunal (Norway)Hozzáadás a kedvencekhez

Leírás

Moholt og Bromstad helse- og velferdssenter er en enhet bestående av to sykehjemsavdelinger med forskjellig lokasjon.
Moholt sykehjem består av to avdelinger med 12 beboere i hver. En etasje for geriatri og en etasje for alderspsykiatri. Moholt sykehjem ligger ca 5 minutters gange fra Moholt storsenter – hvor det både er kolonialforretning, kafé, frisør og møbelforretning.
Omsorgsboligene:
Moholt helse- og velferdssenter har 6 kommunale omsorgsboliger.
Her bor brukere med ulike somatiske og psykiatriske problemstillinger som har behov for heldøgns omsorg.
Brukerne her mottar tjenester basert på vedtak fattet av helse- og velferdskontoret.
 
Sykehjemsavdelingen skal ivareta eldre brukere med psykiske lidelser, som ikke drar nytte av et opphold på vanlig sykehjemsavdeling eller skjermet enhet for personer med demens.
Eldre er i denne sammenhengen 65 år og oppover. Brukerens behov for sykehjemsplass skal i hovedsak ha sin årsak i en psykiatrisk diagnose. Somatisk tilleggsproblematikk skal være tilstede. Demens kan være en del av sykdomsbildet, men skal ikke være hoveddiagnose.
Avdelingen skal kunne tilby langtidsopphold, korttidsopphold og avlastningsopphold. For hver av de ulike typene opphold skal det foreligge kriterier for å få plass, og eventuell utskrivelse. Avdelingen er byovergripende, og har pr. i dag 11 langtidsplasser og 2 plasser for avlastningsopphold.
 
 • Langtidsopphold skal ivareta pasientens behov for stabilitet og trygghet
 • Ivaretakelse av psykiske, fysiske og sosiale behov
 • Skal skape et miljø som involverer pårørende og andre frivillige til å delta
 • Skal skape et miljø som ivaretar pasientens behov for deltakelse, aktivitet og mestring
 Kriterier for opphold og utskrivelse til annet tilbud:
 • Pasienten skal ha en psykiatrisk diagnose og erkjent omsorgsbehov, dvs behov for heldøgns pleie– og omsorg på sykehjem.
 • Pasienten skal få hjelp til å utarbeide en tiltaksplan, der ressurser, behov og mål for oppholdet kommer tydelig fram
 • Det skal gjøres jevnlige vurderinger om denne avdelingen er den riktige for  pasienten. Dersom det viser seg at en annen problematikk overskygger den psykiatriske lidelsen, skal det vurderes hvorvidt en annen avdeling er bedre egnet. Endrede behov kan bunne i en demensutvikling eller annen somatisk sykdom.
 • Dersom pasienten er i livets sluttfase, skal flytting ikke finne sted.
 • Dersom pasienten må flytte, kan det være aktuelt med intern flytting på enheten. Flytting skal skje i samråd med pasienten og pårørende.
 • Dersom pasienten ikke har fått stilt diagnose skal utredning/diagnostisering i samråd med fastlege og spesiallisthelsetjenesten initieres.
 • Oppholdet skal brukes til å kartlegge omsorgsbehov/ omsorgsnivå.
Kriterier for tilbud om korttidsopphold:
 • Pasienten skal ha kjent problematikk, men ikke nødvendigvis en diagnose.
 • Oppholdet varer normalt i 3 - 6 uker.
 • Det skal lages en plan for oppholdet, der det gjøres rede for hva som skal gjøres, og hvem som har ansvaret for de ulike oppgavene.
 • Det skal samles inn adekvat dokumentasjon i løpet av oppholdet.
 • Planen skal inneholde videre målsetting for pasienten, og hva slags tilbud han/hun har behov for.
 • Dersom det viser seg at pasienten har behov for heldøgns omsorg i sykehjem, må kriteriene for langtidsopphold oppfylles for at tilbudet skal gis ved Moholt sykehjem 1.etg.
 • Dersom utredning/diagnostisering skal finne sted må det være et visst kompetansenivå på avdelingen, videre skal klare samarbeidsrutiner med spesialisthelsetjenesten være etablert.
 • Ivareta pårørende, og utsette behov for langtidsplass.
 • Skape en trygg ramme for pasienten og hans/hennes pårørende.
Kriterier for avlastningsopphold:
 • Pasienten skal ha en diagnose, eventuelt en utredningsprosess.
 • Avlastningsoppholdene skal rullere.
 • Hvis behov for høyere omsorgsnivå inntreffer, skal pasienten ha 1. prioritet til plass ved avdelingen, dersom den psykiatriske lidelsen er hoveddiagnosen, og behov for langtidsplass er erkjent (ihht. inntakskriterier for langtidsopphold)
På Moholt helse- og velferdssenter tilbys ulike aktiviteter for brukerne.
Vi har opprettet egne grupper som hver for seg er ansvarlig for innholdet i aktivitetstilbudet; Hagegruppe, trimgruppe, musikkgruppe, turgruppe og trivselsgruppe.
Vi tilbyr:
 • Kino
 • SPA
 • Hyggekvelder
 • bingo
 • treningsgruppe
 • andakt
 • musikkgruppe
 • frokostgruppe
 • kiosktralle
Vi har også egen "bålhytte" i hagen der vi gjerne arrangerer sangstunder og spontan ettermiddagskos med kaffe. I hytta er det en grue som vi tenner opp i og som gir varme til de som er der inne. På grua kan vi også grille pølser og koke kaffe.

Részleteit

City Trondheim
Address Frode Rinnans vei 94
Phone +4791672123
Phone Telefaks:+4772540461
Email moholt-helse.postmottak@trondheim.kommune.no
Web ---

Hely

Sør-Trøndelag, Norway
Trondheim Frode Rinnans vei 94, 7050